Ponúkame flexibilnú starostlivosť o deti predškolského veku  od 7.00 do 19.00 hodiny, alebo podľa potreby rodičov, prostredníctvom odborného personálu. Vyberáme pre deti aktivity, v ktorých môžu uplatniť svoje individuálne záujmy a v ktorých môže vychovávateľka s deťmi individuálne pracovať. Sú to činnosti, ktoré deti plne zaujmú, ale nekladú zvýšené nároky na ich nervovú sústavu. 

Našim cieľom je zabezpečiť postupnú socializáciu a adaptáciu dieťaťa, koordinovať rozvíjajúce sa sebauvedomenie so zreteľom na sociálne prostredie, aby pred vstupom do materskej školy bolo schopné rešpektovať základné pravidlá spoločenského správania v styku s dospelými a ostatnými deťmi.  Deťom poskytujeme dostatok primeraných podnetov a príležitostí na uplatňovanie špecifických záujmov a túžob. Pri všetkých činnostiach využívame citlivý individuálny prístup k deťom, ktorý sa vyznačuje trpezlivosťou, vecnosťou, pokojom. Našimi spoločnými aktivitami a činnosťami pôsobíme na rozumovú, citovú a vôľovú stránku osobnosti dieťaťa. Naše zariadenie môže poskytnúť rodičom flexibilnú starostlivosť o  deti krátkodobú aj dlhodobú.                                

a)ak má dieťa problém zadaptovať sa v materskej škole po dovŕšení troch rokov veku, naše zariadenie mu to umožní formou dennej starostlivosti  o dieťa.

b)v čase prázdnin poskytnúť rodičom službu starostlivosti o ich deti

c) poskytnúť služby aj pre deti so ŠVVP 

d) ak rodič potrebuje zostať v práci dlhšie, t. j. po 15. 00 hodine,  postaráme sa o dieťa do 19. 00 hodiny večer.  Zabezpečíme krúžkovú činnosti pre deti v popoludňajších hodinách – výtvarný krúžok, tanečný, dramatický, matematický, športový krúžok, tvorivé dielne, krúžok anglického jazyka. Umožníme deťom po celý rok čo najužší kontakt s prírodou v záhrade, na terase, v blízkom okolí,  spojený s aktívnym pohybom a hrou.

 www.esf.gov.sk

 www.ia.gov.sk

 

Plagat-A3

1. aklimatizaťný týždeň ZADARMO

Postupná aklimatizácia dieťaťa v zariadení môže prebiehať v prvých 2-3 dňoch aj v prítomnosti jedného z rodičov. Spravidla dieťa začína svoj prvý deň pobytu v jasliach v dĺžke cca 1 až 1,5 hodiny, ... Viac sa dozviete v cenníku našich služieb.

Cenník

Povedali o nás

“Ďakujeme za úžasnú skúsenosť s Vašou škôlkou aj za skvelý prístup k Miškovi. Všade odporúčame Vaše zariadenie aj ostatným rodičom.”

rodičia Miška S., Vranov n. Topľou (2)

“Ďakujeme za úžasnú skúsenosť s Vašou škôlkou aj za skvelý prístup k Miškovi. Všade odporúčame Vaše zariadenie aj ostatným rodičom.”

rodičia Miška S., Vranov n. Topľou (3)